นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านที่ใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซด์ http://www.nstda.or.th และเว็บไซต์อื่นๆภายใต้สังกัดของ สวทช. ดังนี้

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด
สวทช. ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดยจัดเก็บข้อมูลข้อมูลเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของ สวทช. หรือตามที่กฎหมายกำหนด โดยจัดเก็บจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้ใช้บริการโดยตรง และได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

2. คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล
สวทช. จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ภายในอำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของ สวทช. ตามกฎหมาย โดย สวทช. จะคำนึงถึงความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
สวทช. มีการรวบรวม จัดเก็บ และนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ เพื่อการให้บริการ และหากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ สวทช. จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ และบันทึกเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐาน รวมทั้งขอความยินยอมผ่านทางอีเมล

4. ข้อจำกัดในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
สวทช. จะไม่เปิดเผย หรือแสดงข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้

5. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สวทช. มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล การเข้าถึง การทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ

6. การเปิดเผยเกี่ยวกับการดำเนินการ แนวปฎิบัติ และนโยบายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
สวทช. จะเปิดเผยการดำเนินการ แนวปฏิบัติ และนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยเผยแพร่ผ่านทาง http://www.nstda.or.th และผู้ใช้บริการประสงค์จะตรวจความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้สามารถติดต่อมายัง สวทช.

7. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูล
สวทช. จะเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลก็ต่อเมื่อได้รับคำรองขอจากเจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย โดยให้ยื่นคำร้องขอมายังผู้ควบคุมข้อมูล
ในกรณีที่เจ้าของข้อมูล ผู้สืบทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายมีการคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เช่น การแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น สวทช. จะดำเนินการบันทึกคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ สวทช. อาจปฏิเสธสิทธิได้ในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการถูกทำให้ไม่ปรากฎชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบบตัวผู้ใช้บริการนั้น

8. ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
สวทช. กำหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติว่าด้วยการคุ้มครองส่วนบุคคลตามที่ สวทช. กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด